BIG-register

Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie is een ander register dan het BIG-register, ingesteld door het Ministerie van VWS. Contact: www.bigregister.nl of telefoon: 0900 - 899 8225

Het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie

In het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het KNGF gestelde kwaliteitseisen. De (her-)registratie-eisen zijn vastgesteld door het Beleidsorgaan Centraal Kwaliteitsregister (BOCK). Eén van de eisen is het behalen van studiepunten. Het totaal aan studiepunten dat een geregistreerd fysiotherapeut moet halen tijdens een volledige registratieperiode is afhankelijk van het aantal deelregisters waarin iemand staat ingeschreven. Bij een volledige registratieperiode van 5 jaar gelden de volgende eisen voor het totaal te behalen aantal studiepunten:

 • 120 studiepunten bij inschrijving in 1 deelregister
 • 160 studiepunten bij inschrijving in 2 deelregisters
 • 220 studiepunten bij inschrijving in 3 deelregisters
 • 280 studiepunten bij inschrijving in 4 deelregisters

De deskundigheidsbevordering kan vanaf 1 januari 2015 in twee verschillende onderdelen van het CKR plaatsvinden, namelijk in het vakinhoudelijk deel en het kwaliteitsdeel. Per deelgebied hanteert het BOCK verschillende eisen.

Bij een registratieperiode korter dan 5 jaar, wordt de punteneis tijdsevenredig berekend. Dit geldt ook voor de punteneisen bij de verschillende onderdelen van het CKR (zie hieronder). De huidige registratieperiode loopt van 1 januari 2015 t/m 31 december 2019.

Vakinhoudelijk deel

Het vakinhoudelijk deel bestaat uit acht deelregisters (per 1 januari 2013 uit negen deelregisters):

 • het register Algemeen fysiotherapeut
 • het register Bekkenfysiotherapeut
 • het register Geriatriefysiotherapeut
 • het register Kinderfysiotherapeut
 • het register Manueeltherapeut
 • het register Oncologiefysiotherapeut
 • het register Orofaciaal fysiotherapeut
 • het register Psychosomatisch fysiotherapeut
 • het register Sportfysiotherapeut

In het aantekeningendeel zijn de aantekeningenregisters Oedeemfysiotherapeut en Arbeidsfysiotherapeut ondergebracht.

Voor ieder vakinhoudelijk deel geldt dat de geregistreerde fysiotherapeut bij een volledige registratieperiode minimaal 50 studiepunten behaalt. Voor aantekeningenregisters geldt een minimum van 20 studiepunten bij een volledige registratieperiode.

Kwaliteitsdeel

Beroepsgerelateerde scholingen, supervisie, refereergroepen, kennisnetwerken, certificering/ accreditatie/ visitatie en IOF-activiteiten vallen onder het kwaliteitsdeel. Het BOCK heeft geen minimum of maximum grens gesteld aan het te behalen aantal studiepunten binnen het kwaliteitsdeel.

Basisdeel (t/m 31-12-2014)

Het basisdeel is vanaf 1 januari 2015 vervallen. In de perioden voor 1 januari 2015 vielen onder het basisdeel bijvoorbeeld beroepsgerelateerde scholingsactiviteiten, individuele en beleidsmatige deskundigheidsbevordering. Er telden maximaal 30 punten mee in het basisdeel bij een registratieperiode van 5 jaar. Lees hier meer over de wijzigingen in het CKR vanaf 1 januari 2015.

Klik hier voor meer informatie over inschrijven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.